Meteen naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERONTHUIZEN

Artikel 1 Definities

ALGEMEEN

1. Veronthuizen: de  onderneming Veronthuizen en aan haar gelieerde

dochterondernemingen en haar/hun respectieve personeelsleden, agenten.

2. Opdrachtgever: ieder (rechts)persoon, die met Veronthuizen een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

rechtverkrijgende(n) onder algemene titel dan wel bijzondere titel.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en algemene branche voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veronthuizen uitgebrachte offertes,

gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en (de ter uitvoering daarvan) verrichte rechts- en

feitelijke handelingen.

2. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Veronthuizen en Opdrachtgever

voortvloeien kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met

schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Veronthuizen.

3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden

uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan tevoren schriftelijk uitdrukkelijk tussen

partijen is overeengekomen.

4. Indien door Veronthuizen en Opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene

voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op komende aanbiedingen en

overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

5. Indien Veronthuizen in een bepaald geval geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is

bepaald, kan dat niet worden uitgelegd of begrepen als het doen van afstand van het recht van Veronthuizen in een ander geval of op een later moment op onderstaande voorwaarden te beroepen.

6. Indien de activiteiten van Veronthuizen worden overgedragen aan een andere rechtspersoon,

blijven deze algemene voorwaarden van toepassing tussen de verkrijgende rechtspersoon en de

Opdrachtgever.

7. Al naar gelang de aard van de overeenkomst, (totale) opdracht en/of werkzaamheden, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze

voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende

bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die

voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken te

weten:

  1. Op alle verhuizingen over de weg, niet zijn de bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als

binnen Nederland: Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

  • Op alle bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland, waaronder begrepen interne bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen[AV1] , gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie;
  • Op al onze werkzaamheden ter zake van opslag, betreffende niet-verhuisgoederen daaronder begrepen kunst en kunstvoorwerpen: de Nederlandse Opslagvoorwaarden[AV2] , gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, laatste versie;
  • Op alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden van niet verhuisgoederen en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoercondities 1983[AV3] , gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;
  • Op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden van niet-verhuisgoederen: de bepalingen van het CMR-verdrag.
  • Op alle binnenlandse vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen; de Algemene Vervoercondities 1983[AV4] , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;
  • Op alle grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen: de bepalingen van het CMR-verdrag.
  • Op alle werkzaamheden van expeditie[AV5] : de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.
  • Op alle ICT-werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie.

9. Indien de in lid 8  genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst

tussen Veronthuizen en Opdrachtgever en afwijken van de algemene voorwaarden van Veronthuizen, hebben de in lid 8 genoemde algemene voorwaarden voorrang.

10. Het voorgaande doet niet af aan het feit dat Veronthuizen gerechtigd blijft bij het sluiten van een

overeenkomst c.q. het aanvaarden van een opdracht schriftelijk andere voorwaarden op een

overeenkomst, bepaalde opdracht of werkzaamheden van toepassing te verklaren.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst(en)[AV6] 

1. Alle offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan desondanks door Veronthuizen worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits dit geschiedt binnen 5 dagen.

2. Tussen Veronthuizen en Opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand nadat Veronthuizen

de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien Veronthuizen aan de uitvoering van de

overeenkomst is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door de offerte

van Veronthuizen, alsmede door hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Wijziging en opzegging overeenkomsten[AV7] 

1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het

ontbreken daarvan staat er echter niet aan in de weg dat Veronthuizen extra gemaakte kosten in

rekening brengt bij Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is hij daarvoor aan Veronthuizen een

vergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum

bedraagt de vergoeding 15% van de offerteprijs. Bij annulering tot 14 respectievelijk 7 dagen

voor de verhuisdatum bedraagt de vergoeding 50% respectievelijk 75% van de offerteprijs. Bij

annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is Opdrachtgever aan Veronthuizen de

volledige offerteprijs verschuldigd.

3. Veronthuizen behoudt zich onverminderd het vorenstaande alle rechten voor om volledige

nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding waaronder begrepen gederfde

winst te vorderen.

Artikel 5 Prijzen[AV8] 

1. Alle door Veronthuizen vermelde of genoemde prijzen zijn gebaseerd op de situatie die geldt ten

tijde van die vermelding, meer specifiek op de tarieven, lonen, prijzen, e.d. die gelden ten tijde van

de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijziging van deze situatie, meer specifiek één of meer van voornoemde factoren, is Veronthuizen

gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig aan te passen of te verhogen. Dit geldt ook

ten aanzien van lopende overeenkomsten, met dien verstande dat Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven. Een ontbinding als voormeld geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

2. De door Veronthuizen gehanteerde prijzen omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad naar

losplaats(en), tenzij anders is overeengekomen.

3. De door Veronthuizen gehanteerde prijzen omvatten in ieder geval niet:

– In/uitklaringskosten;

– BTW, tenzij overeengekomen;

– Heffingen;

– Invoerrechten;

– Voorschotprovisie;

– Parkeer-/Tol- of andere onvoorziene aan het vervoer verbonden kosten;

– Ferrykosten;

– Kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;

– Dieselolietoeslagen;

– Currency toeslagen;

– Legalisatiekosten;

– Verzekeringen.

Deze bovenstaande kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

4. Bij vaststelling/hantering van prijzen gaat Veronthuizen uit van de veronderstelling dat de te

berijden plaatsen goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Blijkt tijdens de uitvoering of voorafgaand aan

de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid en/of berijdbaarheid niet goed is, dan heeft Veronthuizen het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum Veronthuizen een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.

6. Indien er geen prijs is overeengekomen, dient deze achteraf bepaald te worden naar binnen de deze branche geldende redelijkheid en billijkheid.

Artikel 6 Betalingen[AV9] 

1. Met uitsluiting van hetgeen in de in artikel 2 vermelde voorwaarden omtrent betaling is bepaald, is op de betaling van de aan Veronthuizen opgedragen werkzaamheden en door Veronthuizen

geleverde goederen c.q. verrichte diensten van toepassing hetgeen in de leden 2 tot en met 5

van dit artikel bepaald.

2. Opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim en verplicht naast de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente te betalen.

3. Van de termijn zoals bedoeld in het vorige lid kan afgeweken worden, indien dit door zowel Opdrachtgever als Veronthuizen voorafgaand aan de aanvang van de aan Veronthuizen verstrekte opdracht is overeengekomen.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, korting en/of opschorting van zijn verplichtingen.

Reclames schorten de betalingstermijn niet op.

5. Wanneer Veronthuizen bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke

weg of andere weg overgaat, zullen alle door Veronthuizen reeds gemaakte of nog te maken

kosten, alsmede die welke daarmee verband houden, waaronder de buitengerechtelijke

incassokosten en aanvullende invorderingskosten zoals registratiekosten, zijnde tenminste 15% over

de hoofdsom ten laste van Opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

6. Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Veronthuizen beroepen op hem ten aanzien van vorige

opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.

Artikel 7 Zekerheid, retentie en pandrecht[AV10] 

1. Veronthuizen is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte

opdracht, alsmede in iedere stand van de opdracht daarna, van Opdrachtgever genoegzame

zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever niet de

gevraagde zekerheid heeft gesteld, is Veronthuizen gerechtigd haar werkzaamheden en

verplichtingen op te schorten, zulks onverminderd de regelingen met betrekking tot opschorting en

ontbinding van de overeenkomst, voortvloeiend uit de wet en in deze voorwaarden genoemde

algemene voorwaarden.

2. Veronthuizen is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening

en risico onder zich te houden totdat de vorderingen van Veronthuizen op Opdrachtgever, uit welke

hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden die Veronthuizen, uit

welke hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken haar tot vuistpand van haar

vorderingen die zij ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. Veronthuizen is

gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog

aan Veronthuizen verschuldigd mocht zijn in verband met door Veronthuizen gesloten

overeenkomsten en/of verrichte werkzaamheden.

3. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de wet

bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

4. Veronthuizen kan het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te harer

beoordeling staande andere gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst; rechten Veronthuizen[AV11] 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door Veronthuizen te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan Veronthuizen ter

beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het

tijdstip van aanvang en voltooien van de opdracht. Veronthuizen is vrij in de wijze van uitvoering

van de opdracht, behalve voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders is

overeengekomen.

Artikel 9 Verzekering[AV12] 

1. Veronthuizen draagt uitsluitend zorg voor verzekering van bepaalde risico’s van welke aard dan ook door een assuradeur/verzekeraar, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht door Opdrachtgever en

schriftelijke acceptatie door Veronthuizen.

2. De kosten verbonden aan een ingevolge lid 1 te sluiten verzekering zijn voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

3. Veronthuizen heeft het recht om naar eigen keuze de verzekering op naam van Opdrachtgever te

sluiten, of om deze onder een polis van Veronthuizen onder te brengen.

4. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door Opdrachtgever is

opgegeven. Veronthuizen zal ten aanzien van de verzekeringen in alle gevallen uitsluitend worden

beschouwd als tussenpersoon, zonder enige aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s)

bedongen voorwaarden of van de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s).

5. Veronthuizen is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet accepteren van het aangeboden risico

door assuradeur/verzekeraar.

6. In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van Veronthuizen zijn verzekerd, heeft Veronthuizen het recht voor en namens de belanghebbenden bij de zaken de schadepenningen te incasseren en daarop al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, op Opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt aan Opdrachtgever uitgekeerd.

7. Indien in geval van schade aan of verlies van zaken door brand of door enige andere oorzaak de

medewerking van Veronthuizen voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of

noodzakelijk is, dan wordt deze door Veronthuizen verleend tegen betaling van de daaraan

verbonden kosten en van een vergoeding voor haar werkzaamheden. Veronthuizen kan het

verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van

zekerheid voor, al hetgeen Veronthuizen van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook te vorderen

heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding.

8. Opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door Veronthuizen op te

geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen verzekeren, bij gebreke van zulke

opgave is Veronthuizen gerechtigd om het verzekerde bedrag naar eigen inzicht te verminderen in

dezelfde verhouding als waarin de zaken in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn.

Artikel 10 Niet-tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling[AV13] 

1. Opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de door Veronthuizen te vervoeren, distribueren en af te

halen zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staan.

2. Indien door Opdrachtgever aan Veronthuizen is medegedeeld dat zaken voor opslag in bepaalde

hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij Veronthuizen zullen worden aangeleverd of, dat uit te

leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in

zodanig geval Opdrachtgever de zaken niet tijdig en niet regelmatig aanlevert respectievelijk in

ontvangst neemt, is Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke ten gevolge daarvan

voor Veronthuizen ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de

desbetreffende opdracht door Veronthuizen waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig

worden benut.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Opdrachtgever[AV14] 

1. Opdrachtgever is jegens Veronthuizen aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan Veronthuizen toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede ten gevolge van hun verpakking. Voorts is

Opdrachtgever jegens Veronthuizen aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel

laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en

de schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is jegens Veronthuizen aansprakelijk c.q. vrijwaart Veronthuizen voor iedere

aanspraak of vordering van derden op basis van douane documenten, waaronder importdocumenten

en transitdocumenten, ongeacht de titel waaronder dit gebeurt.

3. Opdrachtgever is op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding verplicht om binnen de termijnen zoals deze in artikel 12 zijn opgenomen, na aankomst van de door Veronthuizen verpakte, vervoerde en/of geleverde zaken op de plaats van bestemming, schade die de zaken in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Veronthuizen mochten hebben geleden, schriftelijk bij Veronthuizen te melden, en de desbetreffende zaak en eventueel het desbetreffende verpakkingsmateriaal te bewaren voor afgifte en/of controle aan/door Veronthuizen.

Artikel 12 Schademelding

1. Opdrachtgever moet direct waarneembare schade bij of dadelijk na de door Veronthuizen verrichte werkzaamheden aan Veronthuizen melden, bij gebreke waarvan Veronthuizen wordt geacht haar werkzaamheden zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

2. Opdrachtgever moet niet-direct waarneembare schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen

vijf dagen na de door Veronthuizen verrichte werkzaamheden bij Veronthuizen melden, bij

gebreke waarvan Veronthuizen wordt geacht haar werkzaamheden zonder niet-direct

waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 13 Verjaring en verval[AV15] 

1. Alle vorderingen jegens Veronthuizen verjaren na verloop van één jaren.

2. De in lid 1 genoemde termijn vangt in geval van algeheel verlies, beschadiging of vermindering aan

vanaf de eerste van de volgende dagen:

– de dag waarop de zaken door Veronthuizen worden uitgeleverd of hadden moeten worden uitgeleverd;

– de dag waarop Veronthuizen hiervan aan de Opdrachtgever mededeling heeft gedaan.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, vangt de in lid 1 genoemde termijn voor alle andere vorderingen aan vanaf het moment dat deze opeisbaar zijn geworden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Veronthuizen[AV16] 

1. Veronthuizen is niet aansprakelijk voor schade daaronder begrepen immateriële schade, gederfde

winst of ieder ander financieel nadeel, indien deze schade voortvloeit uit of verband houdt met

diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet door Veronthuizen zijn verricht, tenzij

Opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te

stellen grove fouten door Veronthuizen.

2. Veronthuizen is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan schade aan de haar in het

kader van de uitvoering van een opdracht/overeenkomst toevertrouwde zaken zelf.

Aansprakelijkheid voor iedere andere schade, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde

winst of enig ander financieel nadeel, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering door

Veronthuizen van met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of gegeven opdracht is derhalve

uitgesloten.

3. Veronthuizen is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend of verband houdend met (a) het

zelfstandig gebruik door Opdrachtgever dan wel enige derde van materiaal afkomstig van Veronthuizen dan wel van een door Veronthuizen ingeschakelde derde, of (b) door Veronthuizen op

verzoek van Opdrachtgever dan wel enige derde verrichte werkzaamheden, die Veronthuizen

volgens instructies door of vanwege Opdrachtgever en/of die andere derden gegeven heeft verricht,

of (c) het feit dat Opdrachtgever en/of enige derden zaken stalt of parkeert op een van de

(bedrijfs)terreinen van Veronthuizen, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst of

ieder ander financieel nadeel, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door Veronthuizen.

4. Veronthuizen is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook genaamd of ontstaan, indien een

Opdrachtgever of enige derde, een beladen vrachtauto, een oplegger of getrokken voertuig parkeert

op één van de (bedrijfs)terreinen van Veronthuizen.

5. Veronthuizen is nimmer aansprakelijk voor (schade voortvloeiend uit of verband houdend met)

schending van licenties, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en/of

Opdrachtgever als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.

6. Ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met door Veronthuizen verstrekte

adviezen, is Veronthuizen nimmer aansprakelijk voor een groter bedrag dan de overeengekomen

adviesvergoeding.

7. Indien door Veronthuizen ingeschakelde derden of ondergeschikten van Veronthuizen door

Opdrachtgever of andere derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken terzake de

werkzaamheden waartoe zij door Veronthuizen werden gebruikt, wordt te hunnen behoeve

bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarde opgenomen bedingen betreffende

uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.

8. Voor zover Veronthuizen aansprakelijk is wegens niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge

de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding welke als

volgt is samengesteld:

a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken goed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd,

b. vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;

bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van Opdrachtgever bestaat

uit:

i. een redelijk bedrag voor herstel van de beschadigde zaak;

ii. een bedrag gelijk aan de waarde die de zaak zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de

plaats waar de zaak had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van de

zaak bij de teruggave, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van Opdrachtgever.

schade, die Veronthuizen op grond van een door haar aangegane overeenkomst is verschuldigd

wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge de met Opdrachtgever gesloten

 overeenkomst, is beperkt tot een bedrag van maximaal 100.000,00, tenzij partijen schriftelijk zijn

overeengekomen dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Veronthuizen tegen een

vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan te geven bedrag.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst[AV17] 

1. Veronthuizen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of

  rechterlijke tussenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten en zich weer in het

bezit van de door haar aan Opdrachtgever verschafte zaken te stellen, onverminderd haar recht op

vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat:

– Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen;

– Opdrachtgever overlijdt;

– Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

– Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;

– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

– Ten aanzien van Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing

wordt verklaard;

– Opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;

– Er beslag op de aan Opdrachtgever in bezit gestelde zaken, welke eigendom zijn van Veronthuizen, wordt gelegd;

– Veronthuizen tijdens de duur van de overeenkomst van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Veronthuizen hiervan op de hoogte geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan.

2. Opdrachtgever zal alle medewerking aan Veronthuizen verlenen om zich weer in het bezit van haar zaken te doen stellen. Veronthuizen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de

ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16 (Eigendoms)overdracht respectievelijk overgang van zaken[AV18] 

1. Overdracht of overgang van eigendom van bij Veronthuizen aanwezige zaken respectievelijk de

overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door Opdrachtgever aan een derde, is

tegenover Veronthuizen ongeldig en heeft tegenover Veronthuizen geen rechtsgevolgen, noch

wordt deze door Veronthuizen erkend, tenzij alle vorderingen die Veronthuizen uit welken hoofde

dan ook op de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

2. Op de Opdrachtgever rust de plicht om Veronthuizen van een eigendomsoverdracht of -overgang

van zaken, respectievelijk overdracht of overgang van het recht op uitlevering van zaken terstond

schriftelijk op de hoogte te stellen.

3. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover Veronthuizen geen

rechtsgevolgen, noch wordt deze door Veronthuizen erkend, dan nadat de nieuwe

rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen Veronthuizen en de oorspronkelijke

en/of overdragende Opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft

aanvaard.

4. Veronthuizen behoeft overdracht of overgang van eigendom respectievelijk recht op uitlevering

niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te herroepen en Veronthuizen kan

uitlevering van de zaken weigeren, indien naar het oordeel van Veronthuizen gebreken kleven aan

 de rechtstitel met betrekking tot enige eigendomsoverdracht of overgang van de zaken respectievelijk enige overdracht of overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich erop beroept (beroepen), de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of daaraan niet te zijn gebonden.

5. De oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever blijft jegens Veronthuizen aansprakelijk voor alle vorderingen van Veronthuizen ter zake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of overgang respectievelijk na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering.

6. Na overdracht of overgang van de eigendom respectievelijk het recht op uitlevering van de zaken

geldt de nieuwe rechthebbende als de Opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk

aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht of de

overgang zijn ontstaan.

Artikel 17 Overmacht[AV19] 

1. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Veronthuizen

worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt door

overmacht komen ten laste van Opdrachtgever. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Veronthuizen redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en/of waarvan Veronthuizen de gevolgen

redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 18 Overig

1. Bij verschil tussen de meest recente op de website van Veronthuizen gepubliceerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de op de website van Veronthuizen gepubliceerde tekst gelden.

2. Aan de opschriften bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen betekenis toe, noch waar het betreft de inhoud daarvan noch waar het betreft de interpretatie daarvan; zij dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1a. In afwijking met hetgeen eventueel daaromtrent bepaald is in de in artikel 2 vermelde

standaardvoorwaarden worden alle geschillen tussen Veronthuizen en de Opdrachtgever bij

uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

1b. Indien op een overeenkomst tussen Veronthuizen en de Opdrachtgever ingevolge artikel 2 lid 7 de AVB van toepassing is dan worden alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek gevestigd te Den Haag. Voorzover de CMR op de onderhavige vervoer overeenkomst van toepassing is, zullen arbiters dienovereenkomstig de CMR toepassen.

2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Veronthuizen en de Opdrachtgever is Nederlands

recht van toepassing.

VERVOER

Artikel 20 Specifieke bepalingen in geval van “vervoer”

1a. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht tot het verrichten van binnenlandse of

grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden door Veronthuizen, zijn onder die werkzaamheden nimmer laad- en loswerkzaamheden begrepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald tussen partijen.

1b. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht zoals genoemd in sub a is Veronthuizen nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband houdt met laad- en loswerkzaamheden. De Opdrachtgever vrijwaart Veronthuizen ter zake van aanspraken van derden voortvloeiend of verband houdend met die laad- en loswerkzaamheden.

1c. Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer zijn begrepen, is de aansprakelijkheid van Veronthuizen ten aanzien van deze werkzaamheden gelijk aan de vervoerdersaansprakelijkheid van Veronthuizen op basis van de Algemene Vervoerscondities 1983 als bedoeld in artikel 2 lid 7 onder d van deze voorwaarden.

2. Veronthuizen is in ieder geval niet aansprakelijk in de navolgende gevallen:

a. Indien Veronthuizen op verzoek van de Opdrachtgever container(s) met inhoud vervoert en deze

container(s) niet door Veronthuizen zijn beladen, is Veronthuizen niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van belading.

b. Indien Veronthuizen op verzoek van de Opdrachtgever goederen vervoert die in een container zijn

geladen en/of zijn gepalletiseerd en/of zijn zodanig verpakt dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, is Veronthuizen niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het aantal en/of inhoud zoals deze is opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

c. Indien bij belading door Veronthuizen geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer

aanmerkelijk zal worden vertraagd, één en ander ter beoordeling van Veronthuizen, is Veronthuizen niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het stukstal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

3. De Opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijke toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De Opdrachtgever vrijwaart Veronthuizen ter zake van de gevolgen en/of schade, daaronder begrepen eventueel opgelegde boetes en/of bekeuringen, respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de Opdrachtgever dan wel een door hem ingeschakelde derde.

BUITENGEWOON VERVOER

Artikel 21 Specifieke bepalingen in geval van “buitengewoon vervoer”

1. De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten waarvoor speciale toestemming of ontheffing van één of meerdere overheden is vereist.

2. Vergunning, dan wel ontheffing, noodzakelijk om een speciaal transport te kunnen en mogen uitvoeren, worden door Veronthuizen op verzoek van Opdrachtgever aangevraagd. Kosten, verband houdend met een dergelijke aanvraag c.q. vergunning, dan wel ontheffing, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Veronthuizen is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet, niet correct en/of niet tijdig verlenen van een vergunning of ontheffing.

4. Indien een voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing niet wordt verleend, om welke reden dan ook, zal het transport niet plaatsvinden. Reeds door Veronthuizen gemaakte kosten zullen in dat geval door Opdrachtgever worden vergoed.

5. Met betrekking tot speciale transporten zal Veronthuizen zich houden aan alle wettelijke regels en

voorschriften alsmede aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten, welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening van Opdrachtgever.

VERHUUR VAN GOEDEREN

Artikel 22 Specifieke bepalingen in geval van verhuur van goederen

Verhuur van machines, materialen, werktuigen, (bulk-)containers, opleggers, voertuigen, vrachtwagens en andere goederen geschiedt onder de volgende voorwaarden:

a. Veronthuizen verplicht zich om bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerend goed ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever;

b. Opdrachtgever is verplicht bij in ontvangst name van de goederen deze te onderzoeken op mankementen en gebreken. Indien Opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangst name met betrekking tot de staat van de goederen, wordt hij geacht deze goederen in goede staat te hebben ontvangen;

c. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde goed bij einde van de huurovereenkomst, op welke wijze dan ook, in dezelfde staat te retourneren als waarin het goed zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed naar zijn aard is bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door Veronthuizen wordt terugontvangen dan die waarin het ter beschikking is

gesteld is Opdrachtgever verplicht de waardevermindering dan wel de herstelkosten van het gehuurde, een en

ander ter keuze van Veronthuizen, aan Veronthuizen te vergoeden en wel op eerste verzoek.

d. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Veronthuizen; het is Opdrachtgever verboden het gehuurde ter beschikking te stellen van derden althans derden daarvan gebruik te laten maken – met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers – het te verhuren, in pand te geven en/of vervreemden;

e. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde zullen door Opdrachtgever worden verzorgd. Opdrachtgever vrijwaart Veronthuizen ter zake van schade en/of kosten waaronder begrepen boetes, bekeuringen, navorderingen – voortvloeiend uit of verband houdend met het ontbreken van die vergunning(en);

f. Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen, voertuigen en/of vrachtwagens is nimmer in de huurprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst vermeld;

g. Veronthuizen is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook wordt begrepen van overheidswege opgelegde boetes en (politie-)transacties, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het gehuurde, hoe ook ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Veronthuizen. Opdrachtgever vrijwaart Veronthuizen voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de in de vorige zin bedoelde schade;

h. Indien Opdrachtgever in gebreke is de aan Veronthuizen verschuldigde huurpenningen te voldoen is Veronthuizen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd het gehuurde uit de macht van Opdrachtgever te (doen) nemen en op te eisen (revindiceren). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever;

i. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft Opdrachtgever gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de aan Veronthuizen toebehorende zaken vrij van beslagen weer in het bezit van Veronthuizen zijn gesteld. Opdrachtgever is gehouden Veronthuizen schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

DOUANE- EN ACCIJNSBEPALINGEN

Artikel 23 Specifieke bepalingen met betrekking tot douane- en accijnsformaliteiten

1. Indien zaken of door Veronthuizen te verrichten werkzaamheden onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde Veronthuizen in staat te stellen de desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.

2. Douaneformaliteiten die Veronthuizen in het kader van de opdracht/overeenkomst dient te verrichten, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Veronthuizen is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit of verband houdend met een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veronthuizen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Veronthuizen te allen tijde voor aanspraken van overheden of andere derden ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen terzake waarvan de douaneformaliteiten door Veronthuizen worden verzorgd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veronthuizen.

OPSLAG

De hiernavolgende bepalingen zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle werkzaamheden van Veronthuizen die betrekking hebben op het opslaan en bewaren van zaken van Opdrachtgever.

Artikel 24 Aanlevering en uitlevering

1. Aanlevering bij inontvangstneming van voor opslag bestemde zaken door Veronthuizen vindt plaats door afgifte van de zaken door de Opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door Veronthuizen, ter plaatse van de opslag.

2. Uitlevering aan en inontvangstneming door Opdrachtgever vindt plaats door afgifte van de zaken door Veronthuizen en inontvangstneming daarvan door Opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.

Artikel 25 Toestand van zaken bij aankomst[AV20] 

1. Zaken moeten indien verpakt, in goed verpakte toestand bij Veronthuizen worden aangeleverd.

2. Indien de aan Veronthuizen toegezonden zaken zich bij aankomst in een uitwendig zichtbare beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, zal Veronthuizen gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat nochtans aan de wijze waarop Veronthuizen zich van deze taak heeft gekweten, Opdrachtgever enig recht jegens Veronthuizen kan ontlenen. Veronthuizen zal Opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van het bericht enige aanspraak tegenover Veronthuizen kan doen gelden.

3. Veronthuizen is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor Veronthuizen, voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de maatregelen, tenzij die kosten en schade dan wel de noodzaak tot het treffen van zodanige maatregelen het uitsluitende gevolg zijn van schuld aan de zijde van Veronthuizen.

4. Door het treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daargenoemde zaken, doch indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering.

Artikel 26 Aanvang van de uitvoering van de opdracht tot opslag

Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot opslag of uitlevering van zaken wordt door Veronthuizen, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere omstandigheden het verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht en na ontvangst van de benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies aangevangen.

Artikel 27 Aanlevering en afhaling tijdens kantooruren[AV21] 

Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de opslagplaats moet geschieden tijdens kantooruren van Veronthuizen. Indien door Opdrachtgever wordt verlangd dat werkzaamheden worden verricht buiten de kantooruren van Veronthuizen, is Veronthuizen vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan door het werken buiten de normale kantooruren zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 28 Plaats van opslag[AV22] 

1. Veronthuizen is vrij in de keuze van de plaats van opslag, tenzij anders is overeengekomen.

2. Veronthuizen is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere opslagplaats te verplaatsen.

3. De verplaatsing geschiedt voor rekening van Veronthuizen, tenzij de verplaatsing moet geschieden:

– in het belang van Opdrachtgever, dan wel de opdracht, of

– ten gevolge van omstandigheden waarvoor Veronthuizen niet aansprakelijk is, of

– ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van Veronthuizen komen, of

– ten gevolge van regelgeving van overheidswege.

4. Indien de zaken worden verplaatst naar een andere opslagplaats, dan geeft Veronthuizen hiervan kennis aan Opdrachtgever, zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover Veronthuizen kan doen gelden.

Artikel 29 Beschadigingen en verlies van zaken[AV23] 

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

2. Veronthuizen is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of nalatigheid van Veronthuizen of diens ondergeschikten.

3. Veronthuizen wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats heeft zorg gedragen.

4. Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij Veronthuizen gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van Veronthuizen voor schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.

5. De aansprakelijkheid van Veronthuizen is in alle gevallen met een internationaal karakter beperkt tot 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 50.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.[AV24]  In alle overige gevallen geldt een maximum van 50.000 euro.

6. De door Veronthuizen te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door Opdrachtgever te bewijzen dagwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. Veronthuizen is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld in artikel 14 lid 8 en is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

7. Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer verscheidene bij elkaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.

8. De aansprakelijkheid van Veronthuizen voor schade die voortvloeit uit het vervullen van (douane-)

formaliteiten is beperkt tot 7.500 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

9. Voor hen aan wie Veronthuizen toegang verleent, gelden de volgende voorwaarden:

– alle personen, die de opslagplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de opslagplaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van Veronthuizen;

– alleen gedurende kantoortijden en indien de aard van de zaak/zaken of de overeenkomst dat vereist, onder begeleiding wordt toegang verleend;

– de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door Opdrachtgever aan Veronthuizen worden betaald;

– Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende personen veroorzaakt;

– Opdrachtgever zal Veronthuizen vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Veronthuizen als Opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiende uit de vorige leden.

10. Door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, oververpakking, overstapeling, splitsing partijen, weging etc., alsmede uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden opgedragen aan Veronthuizen.

11. Werkzaamheden welke Veronthuizen niet op zich wenst te nemen, kunnen na verkregen toestemming van Veronthuizen, door of namens Opdrachtgever worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door Veronthuizen te stellen voorwaarden, onder toezicht van Veronthuizen en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van Veronthuizen.

12. Veronthuizen is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van in bewaring ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de betreffende zaken als normaal gelden.

13. Tot bijzondere maatregelen is Veronthuizen slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen.

14. Veronthuizen is gerechtigd een maatregel direct, op kosten van en voor rekening van Opdrachtgever te nemen

– het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het op andere wijzen onschadelijk maken daaronder begrepen – wanneer door het nalaten daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is of wanneer het nemen van maatregelen uit anderen hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van Veronthuizen. Veronthuizen stelt Opdrachtgever van de genomen maatregelen in kennis, zonder dat deze op grond van het niet

voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegen over Veronthuizen kan doen gelden.

15. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever gehouden Veronthuizen te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door Opdrachtgevers zaken veroorzaakt aan zaken van derden.

Artikel 30 Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken

1. In geval van vernietiging van de bij Veronthuizen in opslag liggende zaken door brand of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en indien de zaken door bemiddeling van Veronthuizen zijn verzekerd, de verzekeringspremie en kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die dag.

Artikel 31 Terugneming van zaken[AV25] 

1. Opdrachtgever kan tegen betaling van al hetgeen Veronthuizen van hem te vorderen heeft en met

inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden de in bewaring gegeven zaken te allen tijde

terugnemen.

2. Het bewaarloon en indien de zaken door bemiddeling van Veronthuizen zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten voor een volle maand wordt altijd berekend in volle maanden, een gedeelte van een maand tellende in volle weken. Van deze termijnen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3. Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen termijn van bewaring is verstreken, kan Veronthuizen de terugneming met een opzegtermijn van één maand verlengen, doch niet binnen drie maanden na de aanvang van de bewaring.

Artikel 32 Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden[AV26] 

1. Onverminderd haar rechten ingevolge art. 29 lid 14 is Veronthuizen te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in opslag ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van opslag en zonder zich te houden aan enige opzegtermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat.

2. Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten.

3. Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien Opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer voorwaarden niet nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere zaken, aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van Veronthuizen het vermoeden van waardevermindering wettigen en Opdrachtgever nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan.

4. Opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de zaak aan Veronthuizen te vergoeden.

Artikel 33 Openbare verkoop[AV27] 

1. Veronthuizen is gerechtigd haar toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige formaliteit op de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die Veronthuizen goeddunken in het openbaar dan wel op een andere wijze indien de wet dit toelaat, op kosten van Opdrachtgever te (doen) verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle bedragen die door Opdrachtgever aan Veronthuizen verschuldigd zijn, te voldoen, indien Opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan Veronthuizen toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de overeengekomen dan wel aan Veronthuizen medegedeelde tijd, docht niet binnen 7 dagen, of op een ander tijdstip in geval van een van de dringende redenen genoemd in art. 32 van deze voorwaarden terug te nemen.

2. Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper wordt gevonden ondanks een redelijke poging daartoe, dan is Veronthuizen gerechtigd om de zaken te (doen) verwijderen of vernietigen. Opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.

3. In geval van verkoop zal Veronthuizen hetgeen van de opbrengst na aftrek van alle kosten en alle vordering op Opdrachtgever resteert, gedurende vijf jaar ter beschikking van Opdrachtgever houden, na welke termijn het restant indien dit niet is opgeëist aan Veronthuizen vervalt.

Veronthuizen

Bezoekadres:

Fellenoordstraat 62

4811 TJ  Breda

e-mail: info@veronthuizen.nl

telefoon: +31 6 39561962